Прапор України
Послуги БЕСТ-Маркетинг
Громадська рада при Кіровоградській ОДА

Інформаційний центр "БЕСТ-Маркетинг"

м.Кропивницький, Студентський бульвар, 1, оф.213

тел.: (099)900-30-98, (068)079-93-40, (095)178-74-66, best-info@ukr.net

BAS Будівництво. Бухгалтерія

Програмний продукт "BAS Будівництво. Бухгалтерія" включає технологічну платформу "BAF" та конфігурацію (прикладне рішення) "BAS Будівництво. Бухгалтерія", яка включає специфічні галузеві особливості та всю функціональність конфігурації "BAS Бухгалтерія. ПРОФ".

"BAS Будівництво. Бухгалтерія" призначена для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, включаючи підготовку обов’язкової (регламентованої) звітності, в організаціях, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності: будівництво, оптову і роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю (включаючи субкомісію), надання послуг, виробництво і т.д. Бухгалтерський і податковий облік ведеться відповідно до чинного законодавства України.

"BAS Будівництво. Бухгалтерія" забезпечує рішення всіх задач, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства, якщо бухгалтерська служба повністю відповідає за облік на підприємстві, включаючи, наприклад, виписку первинних документів, облік продажів і т.д. Дане прикладне рішення також можна використовувати не тільки для ведення бухгалтерського, податкового та фінансового обліку, а завдання автоматизації інших служб, наприклад, відділу продажів, вирішувати спеціалізованими конфігураціями або іншими системами. Так, в "BAS Будівництво. Бухгалтерія" закладена можливість спільного використання з прикладними рішеннями "BAS Управління торгівлею" та "1С:Зарплата і Управління Персоналом для України" системи "1С:Підприємство 8". Склад рахунків, організація аналітичного, валютного, кількісного обліку на рахунках відповідають вимогам законодавства по веденню бухгалтерського обліку і віддзеркаленню даних в звітності. При необхідності користувачі можуть самостійно створювати додаткові субрахунки і розрізи аналітичного обліку.

Програма охоплює повний інвестиційний цикл за такими блоками:

– Бухгалтерський облік та оподаткування діяльності інвестора;

– Бухгалтерський облік та оподаткування діяльності замовника;

– Бухгалтерський облік та оподаткування діяльності підрядника.

Галузеве рішення "BAS Будівництво. Бухгалтерія" призначено для автоматизації ведення бухгалтерського обліку та завдань фінансової служби підприємства з будівельною специфікою обліку:

– планування лімітів капітальних вкладень в розрізі об’єктів будівництва, статей витрат на будівництво і підрядників;

– планування витрат з утримання підрозділів замовника будівництва в розрізі статей витрат, підрозділів і джерел фінансування;

– облік виконання будівельно-монтажних робіт в розрізі будівництв, об’єктів будівництва, статей витрат на будівництво, технологічної структури витрат, підрядників з формуванням довідки про вартість будівельних робіт і витрат за формою КБ-3;

– облік ПДВ по капітальних вкладеннях в розрізі об’єктів капітальних вкладень;

– облік устаткування, що вимагає монтажу в розрізі об’єктів будівництва і місць зберігання;

– облік заготівельно-складських витрат по устаткуванню в розрізі статей витрат;

– облік надходження та вибуття будівельних матеріалів в розрізі об’єктів будівництва і місць зберігання;

– облік заготівельно-складських витрат по матеріалах в розрізі статей витрат;

– облік видачі підрядникам матеріалів в якості давальницької сировини та списання в міру її витрат;

– облік витрат з утримання підрозділів замовника будівництва (самого замовника будівництва та служби комплектації) в розрізі затверджених кошторисів, статей витрат і джерел фінансування, розподіл витрат на об’єкти будівництва;

– облік надходження грошових коштів і використання коштів цільового фінансування в розрізі джерел фінансування;

– контроль і коригування взаємно використаних засобів джерел фінансування;

– облік операцій з передачі закінчених будівництвом об’єктів інвесторам з оформленням актів КБ-11 і КБ-14;

– наявність аналітичних звітів по руху коштів джерел фінансування, обліку основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, розрахунків з контрагентами;

– наявність комплекту первинних документів з обліку основних фондів, незавершеного виробництва об’єктів будівництва, обліку ТМЦ та інших документів, що використовуються замовником будівництва;

– формування пайового вкладу та розрахунки за договорами поступки прав вимоги;

– формування планової вартості будівельно-монтажних робіт з можливістю створення локального кошторису, відомості трудових і матеріальних ресурсів, розрахунок маржинального доходу за кошторисом, а потім відображення передачі виконаних робіт на підставі створеного кошторисного розрахунку з формування уніфікованого акта передачі виконаних будівельних робіт КБ-2;

– облік будівельно-монтажних робіт в розрізі об’єктів будівництва, облік незавершеного виробництва за статтями витрат з відображенням етапів виконання будівельних контрактів у вигляді довідок про вартість виконаних робіт з використанням уніфікованих друкованих форм КБ-3;

– можливість формування зведеної довідки за формою КБ-3;

– окремий облік будівельно-монтажних робіт, виконаних власними силами і силами сторонніх підрядних організацій, в складі собівартості будівельних робіт і в складі виручки при реалізації будівельно-монтажних робіт;

– облік прийнятих від субпідрядника послуг замовника, відображення реалізації замовнику послуг генпідрядника з можливістю розрахунку їх обсягу як по відсотку від будівельно-монтажних робіт, так і прямими сумами;

– облік прийнятих субпідрядних робіт по об’єктах з можливістю використання прийнятих актів при передачі робіт замовнику, як передача субпідрядних робіт;

– облік невідфактурованих поставок з використанням уніфікованої форми М-7. Облік списання матеріалів по об’єктах за формою М-29;

– облік взаєморозрахунків з постачальниками, субпідрядниками, покупцями і замовниками з висновком універсальних Актів звірки. Формування журналу-ордера №6 по постачальниках і субпідрядниках, відомості №5с по замовниках;

– проведення двосторонніх та тристоронніх актів взаємозаліків по рахунках розрахунків з контрагентами. Інвентаризація взаєморозрахунків з формуванням уніфікованої форми ІНВ-17;

– облік продукції, робіт, послуг, що випускаються (виконуються) за допомогою допоміжного виробництва;

– розрахунок собівартості допоміжного виробництва;

– аналіз витрат по роботах, виконаних власними силами і з залученням субпідрядних організацій;

– аналіз оплати замовником прийнятих етапів виконання будівельних контрактів;

– аналіз оплати субпідрядних робіт в розрізі об’єктів будівництва;

– внутрішньогосподарські розрахунки за рахунком 79;

– складання регламентованої бухгалтерської і податкової звітності.

Функціональні можливості

Програмний продукт "BAS Будівництво. Бухгалтерія" об’єднує функції своїх попередників - "1С:Замовник будівництва 1.0", "1С:Підрядник будівництва 2.3" - і має власні відмінні риси:

– наявність механізму реалізації інвестиційного проекту по будівництву об’єкта за рахунок власних, позикових коштів або пайових коштів інвесторів;

– наявність механізму організації часткового будівництва із залученням спеціалізованого замовника; без залучення спеціалізованого замовника, самостійно виконуючи його функції; без залучення третіх осіб, самостійно виконуючи функції замовника і генерального підрядника;

– ведення обліку довгострокових інвестицій, як за фактичними витратами, так і обліку вироблених капітальних вкладень за договірною вартістю;

– передача робіт після закінчення будівництва;

– розрахунки за договорами поступки права вимоги.

Облік "від документа" і типові операції

Основним способом відображення господарських операцій в обліку є введення документів конфігурації, відповідних первинним бухгалтерським документам. Крім того, допускається безпосереднє введення окремих проводок. Для групового введення проводок можна використовувати типові операції - простий інструмент автоматизації, що легко і швидко налаштовується користувачем.

Ведення обліку діяльності декількох організацій

За допомогою "BAS Будівництво. Бухгалтерія" можна вести бухгалтерський і податковий облік господарської діяльності декількох організацій. Облік по кожній організації можна вести в окремій інформаційній базі. У той же час програма надає можливість використовувати загальну інформаційну базу для ведення бухгалтерського і податкового обліку декількох організацій - юридичних осіб, а також індивідуальних підприємців. Це зручно, якщо їх господарська діяльність тісно пов’язана між собою: можна використовувати загальні списки товарів, контрагентів (ділових партнерів), працівників, складів (місць зберігання) і т.д., а обов’язкову звітність формувати роздільно.

Облік матеріально-виробничих запасів

Підтримуються наступні способи оцінки матеріально-виробничих запасів при їх вибутті:

– по середній собівартості;

– за собівартістю перших за часом придбання матеріально-виробничих запасів (спосіб ФІФО).

Для підтримки способів оцінки ФІФО на рахунках обліку матеріально-виробничих запасів ведеться партійний облік. Різні способи оцінки можуть бути застосовані незалежно для бухгалтерського і податкового обліку і для кожної організації.

Складський облік

По складах може вестися кількісний або кількісно-сумовий облік. У першому випадку оцінка товарів і матеріалів для цілей бухгалтерського і податкового обліку не залежить від того, з якого складу вони отримані. Складський облік може бути відключений, якщо в ньому немає необхідності.

В системі реєструються дані інвентаризації, які автоматично звіряються з даними обліку. На підставі інвентаризації відбивається виявлення надлишків і списання недостач.

Облік торгових операцій

Автоматизований облік операцій надходження і реалізації товарів і послуг. При продажі товарів виписуються рахунки на оплату, оформлюються накладні і рахунки-фактури. Всі операції по оптовій торгівлі враховуються в розрізі договорів з покупцями і постачальниками. Для імпортних товарів враховуються дані про країну походження та номер вантажної митної декларації.

Для роздрібної торгівлі підтримується як оперативне відображення роздрібної реалізації, так і відображення продажів за результатами інвентаризації. Товари в роздробі можуть враховуватися за покупними або за продажними цінами.

Автоматизовано відображення повернень товарів від покупця і повернень постачальнику.

В "BAS Будівництво. Бухгалтерія" підтримується використання декількох типів цін, наприклад: "гуртова", "дрібногуртова", "роздрібна", "закупівельна" і т.п. Це спрощує відображення операцій надходження і реалізації.

Облік комісійної торгівлі

Автоматизований облік комісійної торгівлі як відносно товарів, узятих на комісію (у комітента), так і переданих для подальшої реалізації (комісіонерові). Підтримується відображення операцій по передачі товарів на субкомісію. При формуванні звіту комітенту або реєстрації звіту комісіонера можна відразу зробити розрахунок і відобразити утримання комісійної винагороди.

Облік операцій з тарою

Автоматизовано операції по обліку поворотної багатооборотної тари. Враховано специфіку оподатковування таких операцій і розрахунків з постачальниками і покупцями.

Облік банківських і касових операцій

Реалізовано облік руху готівкових та безготівкових грошових коштів та валютних операцій. Підтримується введення і друк платіжних доручень, прибуткових і видаткових касових ордерів. Автоматизовані операції по розрахунках з постачальниками, покупцями і підзвітними особами (включаючи перерахування грошових коштів на банківські карти співробітників або корпоративні банківські карти), внесення готівки на розрахунковий рахунок і отримання готівки по грошовому чеку, придбання і продаж іноземної валюти.

При відображенні операцій суми платежів автоматично розбиваються на аванс і оплату. На підставі касових документів формується касова книга встановленого зразка. Реалізовано механізм обміну інформацією з програмами типу "Клієнт банку".

Облік розрахунків з контрагентами

Облік розрахунків з постачальниками і покупцями можна вести в рублях, умовних одиницях і іноземній валюті. Курсові різниці по кожній операції розраховуються автоматично. Розрахунки з контрагентами можна вести за договором в цілому або з вказівкою конкретних документів розрахунків. Спосіб ведення розрахунків визначається окремо для кожного договору. При оформленні документів надходження і реалізації можна використовувати як загальні ціни для всіх контрагентів, так і індивідуальні для конкретного договору.

Облік основних засобів і нематеріальних активів

Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів ведеться відповідно до П(С)БО 7 “Основні засоби”, П(С)БО 8 “Нематеріальні активи”, П(С)БО 9 "Запаси".

Для основних засобів і нематеріальних активів автоматизовані такі основні операції як: надходження, ухвалення до обліку, нарахування амортизації, ремонт, модернізація, передача, списання, інвентаризація. Можливий розподіл сум нарахованої амортизації за місяць між декількома рахунками або об’єктами аналітичного обліку. Для основних засобів, що використовуються сезонно, можливе застосування графіків нарахування амортизації.

Для малоцінних активів автоматизовані операції передачі в експлуатацію і списання з експлуатації.

Облік основного і допоміжного виробництва

Автоматизовані розрахунок собівартості продукції і послуг, що випускаються основним і допоміжним виробництвом, облік переробки давальницької сировини, облік спецодягу, спецоснастки, інвентарю та господарського приладдя. Протягом місяця облік випущеної готової продукції ведеться за плановою собівартістю. В кінці місяця розраховується фактична собівартість виробів і послуг допоміжного виробництва, випущеної продукції і наданих послуг.

Облік напівфабрикатів

Для складних технологічних процесів, що припускають проміжні стадії з випуском напівфабрикатів, підтримується складський облік напівфабрикатів і автоматичний розрахунок їх собівартості.

Облік непрямих витрат

Наприкінці місяця проводиться автоматичне списання витрат обігу. При цьому враховується специфіка транспортних витрат, які можуть списуватися пропорційно вартості реалізованих товарів.

Для обліку загальногосподарських витрат підтримується застосування методу "директ-костинг". Цей метод передбачає, що загальногосподарські витрати списуються в місяці їх виникнення і повністю відносяться на витрати поточного періоду. Якщо в організації метод "директ-костинг" не застосовується, то загальногосподарські витрати розподіляються між вартістю виробленої продукції та незавершеним виробництвом.

При списанні непрямих витрат можливе застосування різних методів розподілу по номенклатурних групах продукції (послуг). Для непрямих витрат можливі наступні бази розподілу:

– обсяг випуску;

– планова собівартість;

– оплата праці;

– матеріальні витрати;

– машино-години;

– обсяги виконання;

– виручка;

– прямі витрати;

– окремі статті прямих витрат.

Облік ПДВ

У прикладному рішенні підтримуються всі визначені законодавством ставки ПДВ. У тому числі ставка 7%. Ведеться облік очікуваного і підтвердженого податкового кредиту та податкових зобов’язань. Визначення бази оподаткування виконується автоматично "на льоту" ("Простий облік ПДВ") або при закритті місяця ("Складний облік ПДВ").

"BAS Будівництво. Бухгалтерія" дозволяє формувати і реєструвати всі необхідні податкові документи і формувати реєстр податкових накладних. Підтримується імпорт з системи 1С:Звіт та зберігання в інформаційній базі податкових документів в форматі xml для забезпечення вимог електронного адміністрування ПДВ.

У конфігурації реалізовані форми податкових документів, що дозволяють вказувати коди і найменування одиниць виміру номенклатури відповідно до українського Класифікатору системи позначень одиниць вимірювання та обліку.

Облік цільового використання запасів та необоротних активів ведеться на бухгалтерському плані рахунків у розрізі податкових призначень, підтримується можливість зміни податкового призначення оприбуткованих запасів.

Облік заробітної плати, кадровий і персоніфікований облік

В програмі ведеться облік руху персоналу, включаючи облік працівників за основним місцем роботи і за сумісництвом, при цьому внутрішнє сумісництво підтримується опціонально (тобто підтримку можна відключити, якщо на підприємстві це не прийнято). Забезпечується формування типових форм відповідно до українського законодавства.

Автоматизовані:

– нарахування зарплати працівникам підприємства по окладу, інших нарахуваннях і утриманнях з можливістю вказати спосіб відображення в обліку окремо для кожного виду нарахування;

– ведення взаєморозрахунків з працівниками аж до виплати зарплати й перерахування зарплати на карткові рахунки працівників;

– депонування;

– вирахування регламентованих законодавством податків і внесків, оподатковуваною базою яких служить заробітна плата працівників організацій;

– формування відповідних звітів (по ПДФО, ЄСВ та інші).

При виконанні розрахунків враховується наявність на підприємстві:

– інвалідів;

– пенсіонерів;

– шахтарів;

– податкових нерезидентів.

Підтримка різних схем оподаткування

У прикладному рішенні підтримуються наступні схеми оподаткування:

– податок на прибуток і податок на додану вартість;

– податок на прибуток без податку на додану вартість;

– єдиний податок і податок на додану вартість;

– єдиний податок без податку на додану вартість;

– єдиний податок для суб’єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб.

Податковий облік з податку на прибуток

Для ведення бухгалтерського і податкового обліку (по податку на прибуток) використовується один і той же план рахунків, одна і та ж класифікація активів, доходів і витрат.

У конфігурації відповідно до вимог нової редакції розділу ІІІ ПКУ не ведеться податковий облік активів, доходів і витрат (за винятком необоротних активів).

Використання запасів і капітальних інвестицій в оподатковуваних чи неоподатковуваних операціях, визначається веденням обліку в розрізі податкових призначень ПДВ.

Податковий облік необоротних активів реалізований відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку. На рахунках обліку ведеться паралельний облік вартості необоротних активів і паралельне нарахування амортизації за даними бухгалтерського та податкового обліку.

Податкова декларація з податку на прибуток формується за даними бухгалтерського обліку і в разі ведення обліку різниць, об’єкт оподаткування коригується на різниці.

Єдиний податок

Програма дозволяє реєструвати господарські операції підприємств і фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності.

Книга обліку доходів для підприємців неплатників ПДВ та Книга обліку доходів і витрат для підприємців платників ПДВ заповнюються автоматично даними зареєстрованих господарських операцій.

Також реалізована можливість автозаповнення декларацій платників єдиного податку, як юридичних, так і фізичних осіб.

Завершальні операції місяця

Автоматизовані регламентні операції, що виконуються по закінченні місяця, в тому числі переоцінка валюти, оцінка запасів на дату балансу, списання витрат майбутніх періодів, визначення фінансових результатів та інші. Для допомоги бухгалтеру в перевірці правильності внесених даних перед побудовою підсумкової звітності в прикладне рішення включено звіт "Технологічний аналіз бухгалтерського обліку" і набір звітів "Довідки-розрахунки", що відображають розрахунки, пов’язані з проведенням регламентних операцій по закриттю місяця: "Розподіл непрямих витрат", "Переоцінка валютних коштів" та інші.

Ведення обліку будівельних робіт

Конфігурація "BAS Будівництво. Бухгалтерія" поряд з наявними в конфігурації загальними алгоритмами, дозволяє користуватися додатковими документами, довідниками, обробками з метою повного відображення фінансово-господарської діяльності будівельної організації:

– облік матеріалів по невідфактурованих постачання і відхилень з придбання, наявність матеріальних звітів і відомості №10с;

– звіти по використанню спецодягу, особова картка обліку спецодягу;

– облік придбання та реалізації будівельно-монтажних робіт;

– облік взаєморозрахунків з постачальниками та підрядниками за журналом-ордером №6, з покупцями і замовниками в відомості №5с;

– облік внутрішньогосподарських розрахунків головної організації з філіями;

– інвентаризація розрахунків;

– розподіл витрат по експлуатації будівельних машин і механізмів на витрати основного виробництва;

– закриття витрат допоміжних виробництв з оприбуткуванням їх продукції, розподілом витрат по наданим послугам;

– наявність комплекту первинних документів з обліку ТМЦ, будівельних робіт.

Оперативне планування та управління рухом грошових коштів

Функціональні можливості "BAS Будівництво. Бухгалтерія":

– формування оперативного плану руху грошових коштів (платіжного календаря), в тому числі на підставі даних бюджетів руху грошових коштів;

– контроль оперативного плану руху грошових коштів по бюджету руху грошових коштів;

– можливість оперативного обліку і контролю виконання планів руху грошових коштів;

– облік фактичного виконання оперативних планів по руху грошових коштів за даними бухгалтерського обліку;

– розрахунок прогнозу виконання оперативного плану руху грошових коштів.

Стандартні бухгалтерські звіти

"BAS Будівництво. Бухгалтерія" надає користувачеві набір стандартних звітів, які дозволяють аналізувати дані по залишках, оборотам рахунків і по проводках в самих різних розрізах. У їх числі оборотно-сальдова відомість, шахова відомість, головна книга, оборотно-сальдова відомість по рахунку, обороти рахунку (дозволяє формувати журнал ордер і відомість по рахунку), картка рахунку, аналіз рахунку, картка субконто, аналіз субконто, обороти між субконто, зведені проводки.

При формуванні стандартних звітів доступне не тільки довільне групування по субконто (аналітичним розрізам плану рахунків), а також за реквізитами субконто, а й за періодами (день, тиждень, декада, місяць і т.д.).

У стандартні бухгалтерські звіти можна вивести додаткову інформацію. Наприклад, про об’єкти основних засобів (інвентарний номер, матеріально-відповідальна особа, місцезнаходження тощо); про нематеріальні активи (спосіб нарахування амортизації за бухгалтерським обліком, строк корисного використання з бухгалтерського та податкового обліку); про контрагентів фізичних осіб, підрозділи організації; про фізичних осіб (контактна інформація, громадянство, паспортні дані, відомості про івалідності).

Крім того для деяких довідників і всіх документів можна додавати довільні реквізити в режимі користувача. Інформація в стандартних звітах може бути згрупована, відібрана або відсортована за цими додатковими реквізитами.

По любому бухгалтерському рахунку можна отримати дані також і у вигляді діаграми. Наприклад, для аналізу залишків невикористаних матеріалів.

Регламентована звітність

В "BAS Будівництво. Бухгалтерія" включені обов’язкові (регламентовані) звіти, призначені для подання власникам організації і контролюючим державним органам, включаючи форми бухгалтерської звітності, податкові декларації, звіти для органів статистики і державних фондів.

Регламентована звітність, що подається до податкових органів, може бути автоматично експортована у формат, затверджений наказом ДПАУ від 19.08.2005 N 351 (у файли з розширенням xml).

Конфігурація інтегрована з сервісом здачі електронної звітності "Fredo Звіт" (ЗЕЗ). Сервіс ЗЕЗ надає можливість безпосередньо з даних інформаційної бази "BAS Будівництво. Бухгалтерія":

– сформувати регламентовану звітність в різні державні органи;

– перевірити заповнення (за допомогою вбудованих камеральних перевірок) і роздрукувати документи;

– зашифрувати і підписати кваліфікованим електронним підписом (КЕП);

– відправити звіти до контролюючих органів та отримати квитанцію про доставку звіту за призначенням;

– зберегти на електронних носіях;

– отримувати розшифровки показників звітів ЗЕЗ в конфігурації.

Користувачі можуть самостійно вибрати варіант використання підсистеми регламентованої звітності: традиційна підсистема або сервіс ЗЕЗ.

Тісна інтеграція сервісу ЗЕЗ з типовими конфігураціями дозволяє передавати дані облікової системи без створення проміжних файлів експорту, а також отримувати розшифровки сум показників звітів сервісу ЗЕЗ в програмі.

Сервісні можливості

Пошук даних. У конфігурації реалізований повнотекстовий пошук за даними інформаційної бази. Пошук можна вести за кількома словами, з використанням пошукових операторів або по точній фразі.

Завантаження курсу валют з Інтернету.

Монітор бухгалтера. Дозволяє оперативно і в зручній формі одержувати дані по залишках на розрахункових рахунках і в касі, про суми дебіторської та кредиторської заборгованості, про терміни здачі звітності, а також про терміни сплати податків.

Календар бухгалтера. Завчасно оповіщає про настання передбачених законодавством термінів сплати податків та подання звітності.

Експрес-перевірка ведення обліку. Забезпечує аналіз даних на відповідність закладеній у програмі методології обліку та законодавству, допомагає виявити помилки у веденні обліку, підказує можливі причини виникнення помилок і дає рекомендації щодо їх виправлення.

Режим перевірки співвідношень показників податкових декларацій призначений для виявлення методичних та арифметичних помилок, допущених користувачем при складанні звітів.

Засоби для швидкого освоєння

"Стартовий помічник" призначений для введення основних відомостей, необхідних для початку роботи з програмою.

"Панель функцій" допомагає початківцям користувачам освоювати програму швидше, а досвідченим користувачам ефективніше виконувати щоденні завдання. Основні розділи обліку (Банк, Каса, Виробництво, Зарплата) представлені у вигляді схем роботи і містять візуальне подання послідовності операцій.

"Поради користувачам" для самостійного освоєння програми: відображення в програмі господарських операцій, оформлення документів, заповнення довідників і формування звітів.

Умови придбання і сервісні послуги користувачам

Для придбання програми ви можете звернутися за тел.:

+38(0522)27-67-23, +38(099)900-30-98, +38(068)07-99-340, best-info@ukr.net

Для програмного продукту "BAS Будівництво. Бухгалтерія" передбачено обслуговування по лінії інформаційно-технологічного супроводу (ІТС).

Поділитись:
© БЕСТ-Маркетинг. 2010-2024. Кропивницький. (099) 900-30-98, (068) 079-93-40, (095) 178-74-66, best-info@ukr.net