Прапор України
Послуги БЕСТ-Маркетинг
Громадська рада при Кіровоградській ОДА

Інформаційний центр "БЕСТ-Маркетинг"

м.Кропивницький, Студентський бульвар, 1, оф.213

тел.: (099)900-30-98, (068)079-93-40, (095)178-74-66, best-info@ukr.net

BAS Бухгалтерія. ПРОФ

Програмний продукт включає технологічну платформу "BAF" та конфігурацію (прикладне рішення) "BAS Бухгалтерія". Правила ведення обліку налаштовані саме в конфігурації. "BAS Бухгалтерія" випускається в наступних версіях: ПРОФ та Базова

Базова версія має ряд обмежень у порівнянні з наведеними нижче функціональними можливостями ПРОФ версії.

Показати / приховати обмеження

"BAS Бухгалтерія. Базова" призначена для автоматизації бухгалтерського та податкового обліку і підготовки регламентованої звітності на невеликих підприємствах, на яких з програмою працює один бухгалтер і не потрібно адаптації типового рішення до особливостей конкретного підприємства.

Обмеження базової версії

"BAS Бухгалтерія. Базова" має ряд обмежень у порівнянні з версією ПРОФ:

– не підтримується ведення бухгалтерського та податкового обліку господарської діяльності декількох організацій в одній інформаційній базі. При цьому є можливість ведення обліку декількох організацій в окремих інформаційних базах на одному комп´ютері;

– одночасно з однією інформаційною базою може працювати тільки один користувач;

– не підтримується зміна конфігурації, можна використовувати тільки типову конфігурацію і встановлювати її оновлення;

– не підтримується робота в клієнт-серверному варіанті;

– не підтримується робота розподілених інформаційних баз;

– не підтримується СОМ-з´єднання і Automation - сервер.

Якщо у організації виникне потреба ведення обліку декількох організацій в одній інформаційній базі, одночасної роботи користувачів або інші завдання, які не вирішуються в рамках обмежень базової версії, то в цьому випадку можна буде перейти на роботу з програмою "BAS Бухгалтерія. ПРОФ", яка не має зазначених обмежень.

"BAS Бухгалтерія. ПРОФ" призначена для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, включаючи підготовку обов´язкової (регламентованої) звітності, в організаціях, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності: оптову і роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю (включаючи субкомісію), надання послуг, виробництво і т.д. Бухгалтерський і податковий облік ведеться відповідно до чинного законодавства України.

"BAS Бухгалтерія. ПРОФ" забезпечує рішення всіх задач, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства, якщо бухгалтерська служба повністю відповідає за облік на підприємстві, включаючи, наприклад, виписку первинних документів, облік продажів і т.д. Дане прикладне рішення також можна використовувати виключно для ведення бухгалтерського і податкового обліку, а завдання автоматизації інших служб, наприклад, відділу продажів, вирішувати спеціалізованими конфігураціями або іншими системами.

У склад "BAS Бухгалтерія. ПРОФ" включено план рахунків бухгалтерського обліку, який відповідає Наказу Міністерства Фінансів України "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його використання" від 30 листопада 1999р. №291. Склад рахунків, організація аналітичного, валютного, кількісного обліку на рахунках відповідають вимогам законодавства по веденню бухгалтерського обліку і віддзеркаленню даних в звітності. При необхідності користувачі можуть самостійно створювати додаткові субрахунки і розрізи аналітичного обліку.

Облік "від документа" і типові операції

Основним способом відображення господарських операцій в обліку є введення документів конфігурації, відповідних первинним бухгалтерським документам. Крім того, допускається безпосереднє введення окремих проводок. Для групового введення проводок можна використовувати типові операції - простий інструмент автоматизації, легко і швидко налаштовується користувачем.

Ведення обліку діяльності декількох організацій

За допомогою "BAS Бухгалтерія. ПРОФ" можна вести бухгалтерський і податковий облік господарської діяльності декількох організацій. Облік по кожній організації можна вести в окремій інформаційній базі. У той же час "BAS Бухгалтерія. ПРОФ" надає можливість ведення бухгалтерського і податкового обліку декількох організацій в загальній інформаційній базі (причому в ролі окремих організацій можуть виступати індивідуальні підприємці). Це зручно, якщо їх господарська діяльність тісно пов´язана між собою: можна використовувати загальні списки товарів, контрагентів (ділових партнерів), працівників, складів (місць зберігання) і т.д., а обов´язкову звітність формувати окремо.

До уваги користувачів "BAS Бухгалтерія. Базова". У базовій версії відключена можливість ведення обліку діяльності декількох організацій в одній інформаційній базі.

Функціональні можливості редакції 2.1

Облік товарно-матеріальних цінностей

Облік товарів, матеріалів і готової продукції реалізований згідно П(С)БО 9 "Запаси" і методичним вказівкам по його застосуванню. Підтримуються наступні способи оцінки матеріально-виробничих запасів при їх вибутті:

– по середній собівартості;

– за собівартістю перших за часом придбання матеріально-виробничих запасів (спосіб ФІФО);

– за ціною продажу із застосуванням середнього відсотка націнки (для роздрібної торгівлі).

Для підтримки способів оцінки ФІФО на рахунках обліку матеріально-виробничих запасів ведеться партійний облік. Різні способи оцінки можуть застосовуватися незалежно для кожної організації.

Підтримується облік додаткових витрат на придбання запасів, облік транспортно-заготівельних витрат.

Для ведення одиниць вимірювання матеріально-виробничих запасів, до складу рішення включений затверджений класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку.

Складський облік

По складах може вестися кількісний або кількісно-сумовий облік. У першому випадку оцінка товарів і матеріалів для цілей бухгалтерського обліку не залежить від того, з якого складу вони отримані. Складський облік може бути відключений, якщо в ньому немає необхідності.

В "BAS Бухгалтерія. ПРОФ" реєструються дані інвентаризації, які автоматично звіряються з даними обліку. На підставі інвентаризації відбивається виявлення надлишків і списання недостач.

Для кожного складу може бути визначено матеріально відповідальна особа. Одночасно для одного складу може бути призначено одна відповідальна особа; історія призначення відповідальних осіб зберігається. Інвентаризацію запасів можна зробити як за складом, так і за матеріально відповідальною особою.

Облік торгових операцій

Автоматизований облік операцій надходження і реалізації товарів і послуг. При продажі товарів виписуються рахунки на оплату, оформлюються накладні і податкові накладні. Всі операції по оптовій торгівлі враховуються в розрізі договорів з покупцями і постачальниками.

Для роздрібної торгівлі підтримується як оперативне відображення роздрібної реалізації, так і відображення продажів за результатами інвентаризації. Товари в роздробі можуть враховуватися за покупними або за продажними цінами. Нараховується акцизний податок з реалізації підприємствами роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

Автоматизовано відображення повернень товарів від покупця і постачальнику.

В "BAS Бухгалтерія. ПРОФ" підтримується використання декількох типів цін, наприклад: "гуртова", "дрібногуртова", "роздрібна", "закупівельна" і т.п. Це спрощує відображення операцій надходження і реалізації.

Облік комісійної торгівлі

Автоматизовано облік комісійної торгівлі як відносно товарів, узятих на комісію (у комітента), так і переданих для подальшої реалізації (комісіонерові). Підтримується відображення операцій з передачі товарів на субкомісію. При формуванні звіту комітенту або реєстрації звіту комісіонера можна відразу зробити розрахунок і відобразити утримання комісійної винагороди.

Облік операцій з тарою

Автоматизовані операції з обліку поворотної багатооборотної тари. Враховано специфіку оподатковування таких операцій і розрахунків з постачальниками і покупцями.

Облік банківських і касових операцій

Реалізовано облік руху готівкових та безготівкових грошових коштів та валютних операцій. Підтримується введення і друк платіжних доручень, прибуткових і видаткових касових ордерів. Автоматизовані операції по розрахунках з постачальниками, покупцями і підзвітними особами, внесення готівки на банківський рахунок і отримання готівки по грошовому чеку, придбання і продаж іноземної валюти, виплаті (перерахуванню) заробітної плати, перерахування податків і внесків із заробітної плати. При відображенні операцій суми платежів автоматично розбиваються на аванс і оплату. На підставі касових документів формується касова книга встановленого зразка.

Облік розрахунків з контрагентами

Облік розрахунків з постачальниками і покупцями можна вести в гривнях та іноземній валюті. Курсові різниці по кожній операції розраховуються автоматично. Розрахунки з контрагентами можна вести за договором в цілому або з вказівкою конкретних документів розрахунків. Спосіб ведення розрахунків визначається окремо для кожного договору.

Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів

Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів ведеться відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби», П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», П(С)БО 9 "Запаси".

Для основних засобів і нематеріальних активів автоматизовані такі основні операції як: надходження, ухвалення до обліку, нарахування амортизації, модернізація, передача, списання, інвентаризація, переоцінка (для основних засобів). Можливий розподіл сум нарахованої амортизації за місяць між декількома рахунками або об´єктами аналітичного обліку. Для основних засобів, що використовуються сезонно, можливе застосування графіків нарахування амортизації.

Для малоцінних активів автоматизовані операції передачі в експлуатацію і списання з експлуатації.

Облік основного і допоміжного виробництва

Автоматизовані розрахунок собівартості продукції і послуг, що випускаються основним і допоміжним виробництвом, облік переробки давальницької сировини. Протягом місяця облік випущеної готової продукції ведеться за плановою собівартістю. Наприкінці місяця розраховується фактична собівартість випущеної продукції і наданих послуг.

Облік напівфабрикатів

Для складних технологічних процесів, що припускають проміжні стадії з випуском напівфабрикатів, підтримується складський облік напівфабрикатів і автоматичний розрахунок їх собівартості.

Облік непрямих витрат

Для загальновиробничих витрат реалізована можливість їх розподілу відповідно до показників нормальної потужності, відповідно до П(С)БО 16 "Витрати".

При списанні непрямих витрат можливе застосування різних методів розподілу по номенклатурних групах продукції (послуг). Для непрямих витрат можливі наступні бази розподілу:

– обсяг випуску

– планова собівартість

– оплата праці

– матеріальні затрати

– прямі витрати

– окремі статті прямих витрат

Кадровий облік

В "BAS Бухгалтерія. ПРОФ" ведеться облік руху персоналу, включаючи облік працівників за основним місцем роботи і за сумісництвом, при цьому внутрішнє сумісництво підтримується опціонально (тобто підтримку можна відключити, якщо на підприємстві це не прийнято). Забезпечується формування типових форм по трудовому законодавству.

Реалізована опціональна можливість ведення спрощеного кадрового обліку. При такому обліку документи кадрові накази не використовується, інформація про місце роботи співробітника, плановому окладі і т.д. вводиться безпосередньо з картки співробітника. При необхідності в процесі роботи можливо буде перейти від ведення спрощеного кадрового обліку до ведення повного обліку.

Облік заробітної плати

Автоматизовані:

– нарахування зарплати працівникам підприємства по окладу, іншим нарахуваннях і утриманнях з можливістю вказати спосіб відображення в обліку окремо для кожного виду нарахування;

– ведення взаєморозрахунків з працівниками аж до виплати зарплати і перерахування зарплати на карткові рахунки працівників;

– депонування;

– розрахунок регламентованих законодавством податків і внесків, оподатковуваною базою яких є заробітна плата працівників організацій;

– формування відповідних звітів (по ПДФО, ЄСВ).

При виконанні розрахунків враховується наявність на підприємстві:

– інвалідів;

– пенсіонерів.

Реалізовано розширені, в порівнянні з редакцією 1.2, можливості обліку часу. Існує можливість введення кількох виробничих календарів, а для кожної організації - можливість створення основного графіка роботи. У документі нарахування заробітної плати розрахунок часу (норма за місяць, відпрацьований час, календарні дні) розраховується автоматично за даними графіка і/або виробничого календаря.

Спрощена і прискорена робота з документом "Нарахування заробітної плати". Документ автоматично розраховується при початковому заповненні за плановими даними. Розрахунок або перерахунок документа тепер можливий без необхідності його запису (або скасування проведення) в інформаційній базі.

При веденні спрощеного кадрового обліку можливе ведення спрощеного режиму обліку нарахувань в документі "Нарахування заробітної плати". Перехід до ведення повного обліку можливий в будь-який момент без необхідності конвертації даних.

Формування проводок по нарахуванню заробітної плати можливе в двох режимах - безпосередньо в документі нарахування (при його проведенні), або окремим документом "Відображення зарплати в бухгалтерському обліку" в кінці періоду.

Ведення обліку за розрахунками з персоналом на субрахунках рахунку 66 "Розрахунки за виплатами працівникам" можливо як по кожному працівнику, так і зведено за всіма працівниками.

Підтримка різних схем оподаткування

В "BAS Бухгалтерія. ПРОФ" підтримуються наступні схеми оподаткування:

– податок на прибуток і податок на додану вартість;

– податок на прибуток без податку на додану вартість;

– єдиний податок і податок на додану вартість;

– єдиний податок без податку на додану вартість;

– єдиний податок для суб´єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб.

Облік ПДВ

"BAS Бухгалтерія. ПРОФ" дозволяє формувати і реєструвати всі необхідні податкові документи: податкові накладні, додатки до них.

У конфігурації реалізовані дві методики розрахунку податкової бази ("першої події") з ПДВ: оперативний розрахунок при проведенні документів і відкладене визначення податкових зобов´язань/кредиту в кінці періоду.

Для контролю коректності податкового кредиту, показаного при надходженні, ведеться облік запасів в розрізі податкових призначень їх придбання.

Податковий облік з податку на прибуток

Податковий облік ведеться відповідно до розділу 3 НКУ.

Поряд з бухгалтерським обліком доходів і витрат, ведеться облік різниць, які коригують фінансовий результат. З метою нарахування різниць, пов´язаних з амортизацією необоротних активів (ст. 138 ПКУ), ведеться паралельний облік ОС і НМА для цілей бухгалтерського і податкового обліку.

За даними податкового обліку автоматично формується Декларація з податку на прибуток.

У конфігурації також підтримується облік податку на прибуток за період 01.04.2011 - 31.12.2014 рр., Відповідно до попередньої редакції розділу 3 НКУ.

Єдиний податок

"BAS Бухгалтерія. ПРОФ" дозволяє реєструвати доходи і витрати (при необхідності) юридичних і фізичних осіб - платників єдиного податку.

Автоматично формуються Книга обліку доходів (прибутків і витрат) для фізичних осіб - суб´єктів підприємницької діяльності, а також Декларації платників єдиного податку - юридичних і фізичних осіб.

Завершальні операції періоду

Автоматизовані регламентні операції, виконувані по закінченні періоду, в тому числі переоцінка валюти, списання витрат майбутніх періодів, визначення фінансових результатів і інші.

До складу "BAS Бухгалтерія. ПРОФ" входить набір звітів Довідки-розрахунки, які відображають розрахунки, пов´язані з проведенням регламентних операцій по закриттю місяця: Розподіл непрямих витрат, Переоцінка валютних коштів та інші.

Стандартні бухгалтерські звіти

"BAS Бухгалтерія. ПРОФ" надає користувачеві набір стандартних звітів, які дозволяють аналізувати дані по залишкам, оборотам рахунків і по проводках у самих різних розрізах. У їх числі оборотно-сальдова відомість, шахова відомість, оборотно-сальдова відомість по рахунку, обороти рахунку, картка рахунку, аналіз рахунку, аналіз субконто, обороти між субконто, зведені проводки, головна книга, діаграма.

Експрес-перевірка обліку

Експрес-перевірка ведення обліку допомагає користувачеві в будь-який момент отримати зведену і деталізовану інформацію про коректність даних. Всі перевірки об´єднані в групи:

– положення облікової політики,

– аналіз стану бухгалтерського обліку,

– операції по касі,

– облік ПДВ,

– облік виробничих операцій,

– визначення фінансових результатів.

Звіт про результати експрес-перевірки супроводжується коментарями до кожної виконаної перевірки, які містять:

– предмет контролю,

– результат перевірки,

– можливі причини помилок,

– рекомендації щодо усунення помилок.

Регламентована звітність

В "BAS Бухгалтерія. ПРОФ" включені обов´язкові (регламентовані) звіти, призначені для подання власникам організації і контролюючим державним органам, включаючи форми бухгалтерської звітності, податкові декларації, звіти для органів статистики і державних фондів.

Регламентована звітність, що подається до податкових органів, може бути автоматично експортована у формат, затверджений державним органом, що реалізує податкову політику (в файли з розширенням XML). Так звані "схеми" (файли з розширенням * .xsd), по яких відбуваються формування файлів XML з даними звітів, поставляються і оновлюються разом з набором регламентованої звітності.

Конфігурація інтегрована з сервісом здачі електронної звітності "Fredo Звіт" (ЗЕЗ). Сервіс ЗЕЗ надає можливість безпосередньо з конфігурації:

– сформувати регламентовану звітність в різні державні органи;

– перевірити заповнення (за допомогою вбудованих камеральних перевірок) і роздрукувати документи;

– зашифрувати і підписати кваліфікованим електронним підписом (КЕП);

– надіслати звіти до контролюючих органів та отримати квитанцію про доставку звіту за призначенням;

– зберегти на електронних носіях;

– отримувати розшифровки показників звітів ЗЕЗ в конфігурації.

Користувачі можуть самостійно вибрати варіант використання підсистеми регламентованої звітності: традиційна підсистема або сервіс ЗЕЗ.

Тісна інтеграція сервісу ЗЕЗ з типовими конфігураціями дозволяє передавати дані облікової системи без створення проміжних файлів експорту, а також отримувати розшифровки сум показників звітів сервісу ЗЕЗ в програмі.

Сервісні можливості

Робота з програмою через інтернет. Прикладне рішення підтримує роботу в режимі тонкого і веб-клієнта. Відповідно підтримує роботу через Інтернет, зокрема в моделі сервісу, тобто дозволяє запуск програми не на комп’ютері користувача, а через веб-браузер з сайту, що надає такий сервіс.

Пошук даних. У конфігурації реалізований повнотекстовий пошук за даними інформаційної бази. Пошук можна вести за кількома словами, з використанням пошукових операторів або по точній фразі.

Управління доступом до облікових даних. Реалізована можливість введення обмежень на вхід до облікового запису окремих організацій (юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців). Користувач з обмеженими правами доступу не має можливості не тільки як-небудь змінити, але навіть переглянути закриті для нього дані.

Завантаження курсу валют з Інтернету.

Умови придбання і сервісні послуги користувачам

Для придбання програми ви можете звернутися за тел.:

+38(0522)27-67-23, +38(099)900-30-98, +38(068)07-99-340, best-info@ukr.net

Для програмного продукту "BAS Бухгалтерія. ПРОФ" передбачено обслуговування по лінії інформаційно-технологічного супроводу (ІТС).

Зареєстровані користувачі Базової версії мають право на безкоштовне отримання оновлень програми і форм звітності на сайті підтримки користувачів.

Поділитись:
© БЕСТ-Маркетинг. 2010-2024. Кропивницький. (099) 900-30-98, (068) 079-93-40, (095) 178-74-66, best-info@ukr.net