Прапор України
Послуги БЕСТ-Маркетинг
Громадська рада при Кіровоградській ОДА

Інформаційний центр "БЕСТ-Маркетинг"

м.Кропивницький, Студентський бульвар, 1, оф.213

тел.: (099)900-30-98, (068)079-93-40, (095)178-74-66, best-info@ukr.net

KBS. Облік бюджетної установи

Програмний продукт "KBS. Облік бюджетної установи" розроблений відповідно до вимог і положень чинних нормативних документів Міністерства фінансів України, Державного казначейства України по веденню бюджетного обліку, виконання бюджету, і реалізує стандартну методологію обліку для бюджетних установ відповідно до поточного законодавства України.

"KBS. Облік бюджетної установи" забезпечує ведення обліку за планом рахунків бюджетного обліку:

– за чинною бюджетної класифікації видатків;

– в розрізі видів коштів - кошти загального та спеціального фонду (отримані як плата за виконувані функції і як благодійна допомога);

– в розрізі кодів програмної (функціональної) класифікації;

– в розрізі установ (структурних підрозділів, виділених на самостійний баланс).

План рахунків та налаштування синтетичного і аналітичного обліку реалізовані відповідно до наказу Міністерства фінансів України та Державного казначейства України №114 "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку використання Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ".

Облік господарських операцій в системі може вестися як в національній валюті, так і в іноземних валютах.

Кожен розділ обліку в програмі - це методично вивірений технологічний цикл обліку окремих видів майна, коштів, зобов&rsqou;язань в рамках єдиної типової конфігурації, який передбачає отримання всіх необхідних первинних документів і регістрів обліку.

"KBS. Облік бюджетної установи" підтримує єдиний взаємозалежний технологічний процес обробки документації по всіх розділах бухгалтерського обліку з складанням балансу.

Основним способом відображення господарських операцій в обліку є введення документів конфігурації, відповідних первинним бухгалтерським документам. Крім того, допускається безпосереднє введення окремих проводок.

Функціональні можливості

Ведення обліку для декількох установ в єдиній інформаційній базі

"KBS. Облік бюджетної установи" підтримує ведення обліку як однієї установи, так і групи в єдиній інформаційній базі (централізована бухгалтерія). При цьому використовуються загальні державні класифікатори, ведуться спільні списки контрагентів, номенклатури матеріальних запасів, статей витрат і т. д.

Головна книга і баланс можуть формуватися консолідовано для всіх установ або окремо по установах.

Додаткова аналітика в обліку

"KBS. Облік бюджетної установи" дозволяє вирішувати завдання бухгалтерського обліку в тих установах, де стоїть завдання накопичення і аналізу планово-економічних показників в розрізі структурних підрозділів, що входять до складу установи. Такий облік можна організувати як в частині витрат, плануючи кошториси і відстежуючи касові і фактичні витрати окремо по кожному підрозділу, так і в частині доходів, відстежуючи виконання планів надходження коштів.

Крім деталізації аналітичного обліку по підрозділах, система дозволяє додавати додаткову довільну аналітику на будь-який субрахунок. Наповнення такої аналітики визначається самостійно, виходячи з потреб обліку в установі. Ці механізми можна використовувати для більш глибокої деталізації різних областей обліку. Для витрат, наприклад, код економічних витрат "1140 Витрати на відрядження" можна додатково розбити на "Добові по Україні", "Добові закордоном", "Проживання", "Проїзд". Для обліку матеріальних цінностей цей механізм можна використовувати для вказівки корпусів або кабінетів, в яких зберігаються цінності.

Облік фінансування

Система дозволяє відстежувати актуальне на будь-який момент часу значення кошторисних призначень:

– Річних, затверджених Кошторисом витрат і довідками про її зміну.

– Помісячних, затверджених Планом асигнувань і довідками про їх зміну.

Для коректного формування квартальної звітності по коштах спеціального фонду, в системі передбачено ведення кошторисних показників витрат позабюджетних коштів за кодами доходу, за рахунок отримання яких ці витрати будуть зроблені.

Якщо в організації використовується детальний розрахунок кошторисних показників витрат (до конкретних найменувань товарних цінностей і послуг, які планується придбати), то за допомогою конфігурації "Комплексний облік для бюджетних установ України" користувачі зможуть зробити порівняння між запланованими і фактичними виконаними витратами.

На підставі врахованих в системі показників формується затверджений Наказом Державного казначейства України "Про затвердження форм аналітичної звітності" №100 від 6 жовтня 2000 року звіт "Картка аналітичного обліку отриманих асигнувань".

Облік договорів

В конфігурації "KBS. Облік бюджетної установи" передбачена можливість ведення договорів з постачальниками і покупцями з урахуванням їх специфікацій - користувачі можуть вказувати конкретні позиції товарів і послуг, які повинні бути куплені або продані стороннім контрагентам. Надалі за такими договорами можна буде відстежувати стан платежів і відвантажень по кожній позиції специфікації.

Специфікації договорів з постачальниками заносяться із зазначенням кодів Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97, що забезпечує можливість контролю перевищення граничних сум по кожному коду.

Облік зобов’язань

Облік бюджетних зобов’язань в системі реалізований відповідно до положень Наказу Державного казначейства України "Про затвердження Порядку обліку зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів в органах державного казначейства" №136 від 9 серпня 2004 року.

У конфігурації передбачена реєстрація наступних операцій:

– Реєстрація взяття зобов’язань;

– Реєстрація сторнувальних зобов’язань;

– Реєстрація взяття фінансових зобов’язань;

– Реєстрація сторнувальних фінансових зобов’язань.

Для правильності обліку в системі передбачені контролі перевищення взятих зобов’язань над кошторисними показниками, а також контроль перевищення фінансових зобов’язань над взятими зобов’язаннями.

Програма формує друковані форми реєстрів зобов’язань і фінансових зобов’язань (Доповнення №1 і №2 до порядку обліку зобов’язань розпорядників бюджетних коштів).

Облік грошових коштів

В конфігурації "KBS. Облік бюджетної установи" передбачена можливість реєстрації операцій з готівкою і безготівковими коштами. Для кожної з операцій реалізовані особливості її виконання:

– Перерахування оплат постачальникам, реєстрація надходжень від покупців;

– Перерахування коштів на пластикові картки для виплати заробітної плати, підзвітних сум;

– Отримання і повернення фінансування;

– Відновлення касових витрат.

Дані про рухи грошових коштів дозволяють сформувати звітність, затверджену Наказом Державного казначейства України "Про затвердження форм аналітичної звітності" №100 від 6 жовтня 2000 року:

– "Картка обліку готівкових операцій";

– "Картка обліку касових витрат";

– "Картка обліку капітальних інвестицій";

– "Книга обліку асигнувань та прийнятих зобов’язань".

Взаємодія з ПО "Мережа"

Прийнятий в системі порядок документообігу з обліку зобов’язань і грошових коштів дозволяє повністю виключити використання ПЗ "Мережа" і "Кур’єр" Державного казначейства України. Формування реєстрів, їх друк і запис на дискети здійснюється механізмами конфігурації "KBS. Облік бюджетної установи" в форматі тієї версії ПЗ Державного казначейства України, яке використовується в установі.

Облік матеріальних цінностей

В конфігурації "KBS. Облік бюджетної установи" облік матеріальних цінностей розділений на 3 напрямки:

– Облік необоротних активів;

– Облік запасів;

– Облік бланків суворої звітності.

Облік необоротних активів реалізований відповідно до вимог Наказу Державного казначейства України "Про затвердження Інструкції з обліку необоротних активів бюджетних установ". Документи системи коректно враховують особливості бухгалтерського обліку різних видів необоротних активів (основні засоби, малоцінні необоротні активи, нематеріальні активи).

Всі документи, які виконують операції з необоротними активами, містять дані не тільки про інвентарному номері необоротного активу, а й про картку, в якій реєструються операції з цього інвентарними номерами. Завдяки такому підходу, в програмі однаково зручно вести облік і поодиноких карток по ф.ОЗ-6, і групових карток по ф.ОЗ-9.

При реєстрації надходжень основних засобів програма сама сформує проводки по списанню копійок і зареєструє в обліку основний засіб з первісною вартістю без копійок. При розрахунках зносу система також виконає округлення копійок в сумі зносу, завдяки чому залишкова вартість буде завжди цілим числом.

Запаси в конфігурації "Комплексний облік для бюджетних установ України" враховуються згідно Наказу Державного казначейства України "Про затвердження Інструкції з обліку запасів бюджетних установ" №125 від 8 грудня 2000 року. Система дозволяє на вибір користувача вибрати метод обліку цін запасів - за середньозваженою або за обліковою ціною. Методи призначаються окремо для кожного бухгалтерського рахунку, на якому враховуються запаси.

При списанні запасів програма "Комплексний облік для бюджетних установ України" автоматично визначає рахунок списання. При цьому аналізується не тільки джерело фінансування, за рахунок якого був придбаний запас, а й метод його надходження - запаси, отримані як централізована поставка, будуть списані на рахунок внутрішньовідомчих розрахунків. На додаток до рахунку списання система автоматично визначає КЕКВ списання, грунтуючись на даних надходження запасу.

До складу "KBS. Облік бюджетної установи" додані механізми обліку бланків суворої звітності за номерами і серіями. При виконанні операцій по переміщенню та списання бланків, система підкаже користувачеві які серії і номера є в наявності і проконтролює, щоб в документах не були присутні номера та серії, які не зареєстровані в обліку.

– Взаєморозрахунки з постачальниками і покупцями

Взаєморозрахунки з постачальниками і покупцями в системі ведуться в розрізі контрагентів та підстав розрахунків (договорів).

В системі передбачені механізми зберігання дати виникнення заборгованості при взаєморозрахунках. Залежно від облікової політики, прийнятої в установі, дата заборгованості визначається:

– При першій операції і надалі не змінюється до повного закриття взаєморозрахунків;

– При кожній оплаті або відвантаженні (наданні послуг);

– При зміні знака заборгованості.

Облік ПДВ

Для організацій - платників ПДВ конфігурація "KBS. Облік бюджетної установи" надає широкі можливості по автоматизації обліку:

– Автоматичний розрахунок сум першої події;

– Реєстрація вхідних і вихідних податкових накладних;

– Автоматичне формування реєстру податкових накладних та декларації з ПДВ.

Залежно від облікової політики, прийнятої в установі, можлива настройка стратегії розрахунку сум першої події для податкового кредиту і окремо для податкового зобов’язання за такими методами:

– Касовий метод;

– При зміні знака заборгованості;

– Відключення автоматичного розрахунку.

При відмові від розрахунку перших подій за податковим кредитом у установи залишається можливість формування податкового кредиту - для цього достатньо буде вручну зареєструвати в системі податкові накладні тільки від тих постачальників, послуги і товари яких були використані в оподатковуваної господарської діяльності. Система зніме раніше списані на витрати суми ПДВ придбання і віднесе їх до складу податкового кредиту.

Стандартні бухгалтерські звіти

В системі передбачений набір бухгалтерських звітів бюджетних установ, передбачених Наказом Державного казначейства України "Про затвердження Інструкції про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання": меморіальні ордери з №1 по №17, книга "Журнал-головна". Користувачеві надається можливість створювати таку кількість меморіальних ордерів, яке передбачено обліковою політикою установи.

"Комплексний облік для бюджетних установ України" також надає користувачеві набір стандартних звітів, які дозволяють аналізувати дані по залишкам, оборотам рахунків і по проводках в самих різних розрізах. У їх числі оборотно-сальдова відомість, шахова відомість, оборотно-сальдова відомість по рахунку, обороти рахунку, картка рахунку, аналіз рахунку, аналіз субконто, обороти між субконто, зведені проводки, головна книга, діаграма.

Розрахунок заробітньої плати

Для розрахунку і обліку заробітної плати в програмі автоматизована діяльність бухгалтерів-розраховувачів заробітної плати:

– автоматичний розрахунок широкого кола нарахувань - від оплати по окладу і різних надбавок до оплати лікарняних і відпусток по середньому заробітку;

– гнучке настроювання використовуваних нарахувань і утримань.

"KBS. Облік бюджетної установи" забезпечує ведення взаєморозрахунків з працівниками, а також облік витрат на оплату праці в складі витрат установи. Автоматизований весь комплекс розрахунків з працівниками, починаючи з оплати лікарняних листів і відпусток аж до формування документів на виплату зарплати і депонування, а також звітності в державні наглядові органи.

З метою забезпечення роботи в установах з великою кількістю працівників основні "розрахункові" документи забезпечені засобами автоматичного заповнення й розрахунку. Підтримується введення "розрахункових" документів на підставі відповідних кадрових документів про відхилення.

У типовому рішенні реалізована можливість донарахування зарплати минулих періодів з реєстрацією в поточному періоді, розрахунок міжрозрахункових виплат з урахуванням введених на момент розрахунку даних про відхилення і фактичний виробіток працівників і подальша виплата авансу.

Для розрахунку сум нарахувань і утримань надана можливість використовувати довільні формули, в яких крім широкого переліку визначених показників і показників, описаних користувачами, допускається застосовувати арифметичні дії, математичні функції і умовні вирази.

"KBS. Облік бюджетної установи" надає широкі можливості обліку робочого часу. Гнучкий механізм дозволяє, з одного боку, описувати різні графіки роботи, включаючи "ковзаючі", і реєструвати тільки відхилення від звичайного режиму роботи, а з іншого - реєструвати тільки фактичні дані обліку на основі заповнюваних в підрозділах табелів.

Для обліку використання робочого часу в програмі:

– ведуться загальні графіки роботи установи;

– формуються індивідуальні графіки роботи для окремих працівників;

– реєструються первинні документи обліку робочого часу - табелі відпрацьованого часу.

Крім проведення масових розрахунків заробітної плати "KBS. Облік бюджетної установи" готує всі необхідні уніфіковані форми по обліку заробітної плати та інші необхідні звіти, що дозволяють отримати інформацію за будь-який розрахунковий період:

– розрахункові листки;

– аналітичні розрахункові відомості і склепіння по нарахуваннях і утриманнях;

– розрахунково-платіжні відомості;

– платіжні відомості для отримання грошей через касу;

– довідки про суми середнього заробітку;

– табель обліку використання робочого часу та розрахунку заробітної плати і т.д.

Результати розрахунків можуть бути також представлені у вигляді аналітичних звітів, наочних графіків і діаграм:

– аналіз нарахувань працівникам установ;

– аналіз стану взаєморозрахунків з працівниками установ та ін.

Розрахунок грошового забезпечення військовослужбовців

"KBS. Облік бюджетної установи" дозволяє в повній мірі автоматизувати розрахунок грошового забезпечення військовослужбовців та оплати праці цивільного персонала.В типовому рішенні передбачені специфічні механізми нарахування грошового забезпечення, зокрема, нарахування грошового забезпечення за майбутні періоди та реєстрація виплати грошового забезпечення звільненим військовослужбовцям, розрахунок компенсації ПДФО .

Особливості державних органів управління, органів місцевого самоврядування

У програмі "KBS. Облік бюджетної установи" в повному обсязі реалізовано числення грошового утримання службовців державних органів управління, а також оплати праці місцевих органів влади.

Типове рішення надає можливість крім посадових окладів відповідно до заміщаються посадами служби нараховувати оклад відповідно до привласненим рангом держслужбовця, а також весь спектр необхідних щомісячних та інших додаткових виплат.

Облік заробітної плати за джерелами фінансування

У програмному продукті "Комплексний облік для бюджетних установ України" ведеться наскрізний облік усіх сум нарахувань і утримань в розрізі джерел фінансування безпосередньо при проведенні розрахунків, надана можливість налаштувати порядок відображення в бюджетному обліку кожного нарахування або утримання.

Всі аналітичні звіти по заробітній платі (розрахункові листки, відомості, зведення та ін.) Формуються за джерелами фінансування.

Облік кадрів і аналіз кадрового складу

"Комплексний облік для бюджетних установ України" припускає зберігання не тільки особистих даних працівників установи, а й службової інформації. До останньої належать: підрозділ, де працює працівник, його посада, службові телефони й інша контактна інформація. Реєструється і просування працівника в установі: прийом на роботу, службові переміщення, відпустки та відрядження аж до звільнення.

Для аналізу кадрового складу за накопиченою інформацією про працівників будуються різноманітні звіти. У їх числі списки працівників установи, рух кадрів, статистика кадрів та ін. В звітності по кадровому складу реалізований облік працівників в розрізі категорій посад, а також використання довільних угруповань посад установи.

Трудові відносини, кадрове діловодство

"Комплексний облік для бюджетних установ України" підтримує ведення штатного розкладу установ з можливістю вказівки різних видів тарифних ставок, довільної кількості надбавок, додаткової інформації про штатні одиниці. За штатним розкладом формується вся необхідна звітність.

Вирахування регламентованих податків

"Комплексний облік для бюджетних установ України" забезпечує вирахування регламентованих законодавством податків з співробітників і нарахувань на фонд оплати праці: податку на доходи фізичних осіб, податки до фонду соцстраху (на випадок безробіття, тимчасової втрати працездатності, нещасних випадків на виробництві). При розрахунку виконується автоматичне розбиття податків за джерелами фінансування нарахувань.

Включені в прикладне рішення аналітичні звіти надають можливість проведення повноцінного аналізу податкової бази в розрізі фізичних осіб - одержувачів доходів і видів розрахунку, а також нарахованих податків в розрізі фізичних осіб.

Регламентована звітність

В конфігурації "Комплексний облік для бюджетних установ України" включені обов’язкові (регламентовані) звіти, призначені для подання до вищестоячих установ, бюджетним фондам і контролюючим державним органам, включаючи форми бухгалтерської звітності і податкові декларації. Нижче наведено перелік звітних форм, які формуються в системі.

Бухгалтерська звітність:

– Форма №1 Баланс

– Форма №2 Звіт про використання спільних коштів бюджету

– Форма №4-1 Звіт про використання спільних коштів бюджету

– Форма №4-2 Звіт про використання спільних коштів бюджету

– Форма №4-3 Звіт про використання спільних коштів бюджету

– Форма №7 Звіт про використання спільних коштів бюджету

– Декларація ПДВ (з додатками)

Звітність в державні фонди:

– Форма 1ДФ;

– Звіт до ФСС від нещасних випадків

– Звіт в пенсійний фонд

– Звіт до ФСС на випадок тимчасової втрати працездатності

– Звіт до ФСС на випадок безробіття

– Персоніфіковані форми звітності до ПФУ

Також формується статистична звітність:

– Звіт з праці (форма 1-ПВ);

– Звіт про наявність вакансій (форма 3-ПН)

– Звіт про прийнятих працівників (форма 5-ПН)

– Звіт за кількістю працівників (форма 6-ПВ)

– Звіт про використання робочого часу (форма 3-ПВ)

– Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів (форма 10-ПІ)

Регламентована звітність, що подається до податкових органів, може бути автоматично експортована у формат, затверджений наказом ДПАУ від 19.08.2005 №351 (в файли з розширенням XML). Так звані "схеми" (файли з розширенням * .xsd), по яких відбуваються формування файлів XML з даними звітів, поставляються і оновлюються разом з набором регламентованої звітності.

Сервісні можливості

Пошук даних. У конфігурації реалізований повнотекстовий пошук за даними інформаційної бази. Пошук можна вести за кількома словами, з використанням пошукових операторів або по точній фразі.

Контроль і виключення помилкових ситуацій. "KBS. Облік бюджетної установи" надає широкі засоби контролю роботи користувача на різних етапах роботи з програмою: (контроль коректності та повноти даних, що вводяться; контроль залишків при списанні (переміщенні) матеріальних цінностей; контроль введення і редагування документів, операцій; контроль модифікації і видалення документів, введених раніше "дати заборони редагування"; контроль цілісності і несуперечності інформації при видаленні даних.)

Завантаження класифікаторів і курсу валют. Програма передбачає завантаження довідників і класифікаторів: (кодів економічної класифікації видатків (КЕКВ); Кодів програмної та функціональної класифікації видатків (КПК і КФК); Кодів доходу бюджету (КДБ); Класифікатор банків і відділень казначейства; Курсу валют.)

Управління доступом до облікових даних. Реалізована можливість вводити обмеження на вхід до облікового запису окремих фізичних осіб і / або установ. Користувач з обмеженими правами доступу не має можливості не тільки як-небудь змінити, але навіть прочитати закриті для нього дані.

Умови придбання і сервісні послуги користувачам

Для придбання програми ви можете звернутися за тел.:

+38(0522)27-67-23, +38(099)900-30-98, +38(068)07-99-340, best-info@ukr.net

Для програмного продукту "KBS. Облік бюджетної установи" передбачено обслуговування по лінії сервіс технічної підтримки (СТП).

Поділитись:
© БЕСТ-Маркетинг. 2010-2022. Кропивницький. (099) 900-30-98, (068) 079-93-40, (095) 178-74-66, best-info@ukr.net